63 Mas­ter­ler sahne bek­li­yor
Haber
12 Şubat 2021 - Cuma 11:57
 
63 Mas­ter­ler sahne bek­li­yor
Ye­ni­le­nen eki­biy­le yeni sezon ön­ce­si vites yük­sel­ten Şan­lı­ur­fa 63 Mas­ter­ler Der­ne­ği Spor Ku­lü­bü, sa­ha­ya çı­ka­cak­la­rı günü bek­li­yor.
SPOR Haberi
63 Mas­ter­ler sahne bek­li­yor

Ken­ti­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı daha iyi yap­mak adına kulüp ola­rak deyim ye­rin­dey­se kabuk de­ğiş­ti­ren Şan­lı­ur­fa 63 Mas­ter­ler Der­ne­ği Spor Ku­lü­bü, yeni se­rü­ven­le­ri­ne baş­la­ya­cak­la­rı günü iple çe­ki­yor. Dünya ve ül­ke­mi­zi et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na virüs sal­gı­nın­dan do­la­yı yet­ki­li­le­rin git­ti­ği kı­sıt­la­ma­lar ne­de­niy­le yeşil sa­ha­lar­dan uzak kalan 63 Mas­ter­ler, bir yan­dan gün be gün kad­ro­su­nu güç­len­di­rir­ken diğer yan­dan ise kı­sıt­la­ma­la­rın es­ne­ti­le­ce­ği ta­ri­hi sa­bır­sız­lık­la bek­li­yor.

 

Trans­fer­de şam­pi­yon, sıra ligde!
Pan­de­mi ko­şul­la­rı ne­de­niy­le maç­la­ra çı­ka­ma­yan fakat ha­zır­lık­la­rı­na ara ver­me­den saha dışı ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren 63 Mas­ter­ler yö­ne­ti­mi, her an yeşil sa­ha­la­ra ka­vu­şa­cak­mış gibi trans­fer bom­bar­dı­ma­nı yaptı. Şu ana kadar yak­la­şık 20 yeni fut­bol­cuy­la an­laş­ma sağ­la­dı­ğı­nı du­yu­ran 63 Mas­ter­ler gö­zü­nü trans­fe­rin ar­dın­dan lig şam­pi­yon­lu­ğu­na da dikti.

 

Sil baş­tan baş­lı­yor­lar
Bu yıl iti­ba­riy­le git­tik­le­ri yeni ya­pı­lan­ma­la­rıy­la bir­lik­te 20 yeni trans­fer ger­çek­leş­ti­re­rek takım içe­ri­sin­de büyük re­viz­yo­na imza atan Baş­kan Meh­met Polat, ekibi Ahmet Türk­men ve Hü­se­yin Doğan ile bir­lik­te ince ele­yip sıkı do­ku­yup kad­ro­la­rı­na kat­tı­ğı yeni tak­vi­ye­ler­le tüm dik­kat­le­ri üzer­le­ri­ne çek­me­yi ba­şar­dı­lar. Tek­nik di­rek­tör­le­ri Hamit Ka­ra­bı­yık’ın ra­por­la­rı doğ­rul­tu­sun­da trans­fer ha­re­ka­tı­nı baş­la­tan Polat, Türk­men ve Doğan üç­lü­sü Şan­lı­ur­fa’da geç­miş dö­nem­le­re gerek spor­cu­luk­la­rı ge­rek­se be­ye­fen­di ki­şi­lik­le­riy­le dam­ga­sı­nı vur­muş bir­çok isim­le el sı­kı­şa­rak yeni se­zo­na bomba gibi baş­la­ma­ya en­deks­len­di.

 

Aksoy sürp­ri­zi
Trans­fer­de ha­re­ket­li gün­ler ge­çi­re­rek bir­bi­rin­den güçlü ismi aile­le­ri­ne kat­ma­nın haklı gu­ru­ru içe­ri­sin­de olan 63 Mas­ter­ler, bir de son ola­rak geç­miş dö­nem­ler­de Bo­zo­vas­por ve Şan­lı­ur­fa DSİ Spor for­ma­la­rıy­la Şan­lı­ur­fa fut­bo­lu­na ün sal­mış Suphi Aksoy’u kad­ro­la­rı­na kat­ma­nın se­vin­ci­ni ya­şı­yor. Şu anda Bo­zo­va Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan ünlü for­ve­ti ma­ka­mın­da zi­ya­ret edip ta­kı­mın he­def­le­rin­den bah­se­den Baş­kan Meh­met Polat, be­ra­be­rin­de­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve aynı za­man­da Ey­yü­bi­ye Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Hasan Ka­ra­taş, takım ku­ru­cu­la­rı Ahmet Türk­men ve Hü­se­yin Doğan, takım kap­ta­nı Sıtkı Bar­ki­yer ve tek­nik di­rek­tör Hamit Ka­ra­bı­yık ile olu­şan eki­biy­le bir­lik­te Aksoy’u yeni ya­pı­lan­ma­la­rı­nın bir par­ça­sı ol­ma­sı ko­nu­sun­da ikna etti. Bir yan­dan Bo­zo­va il­çe­si­nin ge­li­şi­mi için ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne katan Aksoy, diğer yan­dan ise yeni se­zon­da 63 Mas­ter­ler’in ba­şa­rı­sı için ter dö­kecek.

 

Hedef şeh­rin ta­nı­tı­mı
Hum­ma­lı ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­cak­la­rı son rö­tuş­lar­la ta­mam­la­ya­cak­la­rı öğ­re­ni­len Şan­lı­ur­fa 63 Mas­ter­ler, Nisan, Mayıs ay­la­rın­da An­tal­ya veya Mar­ma­ris’te ola­bi­lecek her­han­gi bir tur­nu­va­ya ka­tıl­ma­yı plan­lar­ken ili­mi­zi ba­şa­rı­lı so­nuç­lar elde ede­rek ta­nıt­ma­yı he­def­li­yor­lar.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı