Harika 1 puan!
Haber
25 Şubat 2021 - Perşembe 18:59
 
Harika 1 puan!
Ligin güçlü ekip­le­rin­den Alan­ya Kes­tels­por’a karşı di­re­nen Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, 1 puanı 90+1'de yeni gol­cü­süy­le kur­tar­dı.
SPOR Haberi
Harika 1 puan!

3.​lig 4. Grup­ta mü­ca­de­le eden Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, dep­las­man­da gru­bu­nun id­di­alı ta­kım­la­rın­dan Alan­ya Kes­tels­por ile oy­na­dı­ğı maçta de­fi­ne buldu. Kar­şı­laş­ma­nın 14’üncü da­ki­ka­sın­da ge­ri­ye düşen fakat kalan bö­lüm­de mü­ca­de­le­siy­le ra­ki­bi­ne boyun eğ­me­yen Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, 90+1’de devre ara­sın­da­ki trans­fe­ri Mert Efe Çöl­be­yi’nin kay­det­ti­ği golle altın de­ğe­rin­de 1 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı.

 

1 puana şükür
Son haf­ta­lar­da­ki is­tik­rar­sız so­nuç­la­rıy­la eleş­ti­ri ok­la­rı­nı üze­ri­ne çeken Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, son iki haf­ta­da Bursa Yıl­dı­rım ve Alan­ya Kes­tels­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı be­ra­ber­lik­ler­le nefes aldı. Geç­ti­ği­miz hafta Bursa Yıl­dı­rıms­por ile kendi evin­de gol­süz be­ra­be­re ka­la­rak ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin tak­di­ri­ni top­la­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, bu hafta da dep­las­man­da ge­ri­ye düş­me­si­ne rağ­men pes et­me­di ve maçın uzat­ma bö­lü­mün­de Alan­ya Kes­tels­por ceza alanı içe­ri­sin­de olu­şan ka­ram­bol­de sa­vun­ma­nın uzak­laş­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı top, Mert Efe’nin önün­de kaldı. Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’un çi­çe­ği bur­nun­da for­ve­ti Mert Efe'nin yap­tı­ğı vu­ru­şa ka­le­ci Hasan Sür­me­li do­kun­sa da ancak top fi­le­ler­le bu­luş­tu. Zorlu Alan­ya dep­las­ma­nın­da ta­kı­mı­na be­ra­ber­li­ği ge­ti­ren golü atan Mert Efe, Ka­ra­köp­rü eki­biy­le 4’üncü ma­çın­da 2’inci go­lü­ne uzan­mış oldu.

 

Umut’un ek­sik­li­ği
Ka­le­si­ne gelen bir­çok atağa rağ­men ra­ki­bi­ne tes­lim ol­ma­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, geç­ti­ği­miz hafta ol­du­ğu gibi bu hafta da Umut Pusat’ın ek­sik­li­ği­ni his­set­ti. İyi mü­ca­de­le­si­ne rağ­men or­ga­ni­zas­yon sı­kın­tı­sı ya­şa­ya­rak for­vet oyun­cu­su Mert Efe’yi kale önün­de topla bu­luş­tu­ra­ma­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, ko­ro­na virüs ne­de­niy­le ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­mak zo­run­da kalan kap­tan­la­rı Umut Pusat’ı çok aradı.

 

Maç­tan not­lar
Stat: Milli Ege­men­lik
Ha­kem­ler: Ser­kan Er­yıl­maz, Barış Çar­dak­lı, Göker Erel
Alan­ya Kes­tels­por: Hasan Sür­me­li, Kadir Tor­ba­cı (69’ Vey­sel Ünal), Ufuk Özcan, Talha Yün­kuş, Okan Şa­hin­göz (80’ Ali Berke Ti­mur­ci­oğ­lu), Alp Han Çe­tin­ka­ya, Özkan Top­rak, Bu­lut­han Bulut, Ab­dur­rah­man Ay­ha­noğ­lu, Cevat Kuy (81’ Murat Se­vim­ler), Ba­tu­han Kurt (84’ Mu­ham­met Öz­de­mir)
Yedekler: İsmail Ünal, Ali Berke Ti­mur­ci­oğ­lu, Vey­sel Ka­ra­ni Ünal, Mu­ham­met Öz­de­mir, Alper, Ayül­ken, Ümit Koz, Murat Se­vim­ler
Tek­nik Di­rek­tör: Ahmet Duman
Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por: Ebu­be­kir Eli­hoş, Erdal Pek­de­mir, Me­te­han Andaç Özlü (75’ Rauf Öktem), Erdi Ka­sa­poğ­lu, Hay­dar Deniz (90+5’ R. Mu­ham­met Ak­ya­zı), Uğur Dur­muş (75’ Emir­han Kork­maz), Mert Efe Çöl­be­yi (90+4 Halil Duman), Hakan Al­bay­rak, Meh­met De­mi­rö­zü, To­lu­nay Yurt­se­ven (69’ Al­pe­ren Top­çu­lar), Tugay Kır­ca­lı
Ye­dek­ler: M. Fatih Doğan, Taner Kah­ri­man, Rauf Öktem, R. Mu­ham­met Ak­ya­zı, Emir­han Kork­maz, Halil Duman, Al­pe­ren Top­çu­lar
Tek­nik Di­rek­tör: Hü­se­yin Dağ
Sarı kart­lar: 45+3’ Kadir Tor­ba­cı (Alan­ya Kes­tels­por), 56’ Me­te­han Andaç Özlü, 68’ Meh­met De­mi­rö­zü (Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por)
Gol­ler: 14’ Talha Yün­küş (Alan­ya Kes­tels­por), 90+1’ Mert Efe Çöl­be­yi (Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por)

 

Hü­se­yin Dağ’ın kri­tik vi­ra­jı
İkinci dev­re­de henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan ve ka­mu­oyun­da ta­kım­dan gön­de­ri­le­ce­ği yö­nün­de söy­len­ti­ler gün­de­me gelen tek­nik di­rek­tör Hü­se­yin Dağ, son iki kader ma­çın­da önem­li eksik oyun­cu­la­rı­na rağ­men ta­kı­mı­na mağ­lu­bi­yet ya­şat­ma­dı. Özel­lik­le ligin ikin­ci dev­re­sin­de alı­nan so­nuç­la­rın ar­dın­dan Ka­ra­köp­rü eki­bin­de­ki gö­re­vi için teh­li­ke çan­la­rı çalan Hü­se­yin Dağ, eksik oyun­cu­la­rı­nın ta­kı­ma ka­tıl­ma­sıy­la bu zor sü­re­ci aşmak is­ti­yor. Önü­müz­de­ki hafta Düz­ces­por’u konuk edecek Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’a yeni bir ga­li­bi­yet se­ri­si­ni ya­ka­lat­mak is­te­yen tec­rü­be­li tek­nik adam, ta­kım­da­ki akı­be­ti­ne yö­ne­lik çıkan söy­len­ti­le­re de son ver­me­yi ar­zu­lu­yor.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı