Hüseyin Dağ gururla sunar...
Haber
08 Ocak 2021 - Cuma 12:47
 
Hüseyin Dağ gururla sunar...
Misli.com 3. Lig 4. Grup­ta yer alan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, se­zo­nun ilk dev­re­si ta­mam­la­nır­ken son­ra­dan ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­ri­len Hü­se­yin Dağ’ın far­kı­nı ya­şa­dı. Meh­met Şan­sal yö­ne­ti­min­de hem al­dı­ğı skor­lar hem de oyun ola­rak se­zo­na kötü baş­la­yan kır­mı­zı si­yah­lı takım Hü­se­yin Dağ’ın gel­me­siy­le birlikte yük­se­li­şe geçti.
SPOR Haberi
Hüseyin Dağ gururla sunar...

2 ve 3. Lig­ler­de 2020-2021 se­zo­nun ilk dev­re­le­ri ta­mam­lan­dı. Ge­ri­de kalan ilk dev­re­de ekip­le­rin zirve için bir­bir­le­riy­le gir­di­ği kı­ya­sı­ya yarış büyük he­ye­ca­na sahne olur­ken zirve he­de­fi ile se­zo­na baş­la­yan ta­kım­lar­dan bir kaçı is­te­di­ği yerde ta­mam­la­sa da bir kaçı da ilk haf­ta­lar­da adeta saman alevi gibi yanıp ve söndü. Bu ekip­ler­den bi­ri­si de 3.lig 4. Grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por…

Se­zo­na geç­ti­ği­miz yıl Serik Be­le­di­yes­por ile şam­pi­yon­luk ya­şa­yan tek­nik di­rek­tör ön­cü­lü­ğün­de bir­bi­rin­den ka­li­te­li fut­bol­cu­la­rı trans­fer ede­rek start veren Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, Şan­sal yö­ne­ti­min­de al­dı­ğı kötü so­nuç­la­rın ce­fa­sı­nı dev­re­yi bek­len­ti­nin uza­ğın­da ka­la­rak çekti. Se­zo­na şam­pi­yon apo­let­li hoca ile baş­la­yıp zirve ya­rı­şın­da ipi gö­ğüs­le­mek is­te­yen Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’da işler ters gitti ve tek­nik di­rek­tör Meh­met Şan­sal kır­mı­zı si­yah­lı ekibe, kulüp ta­ri­hi­nin en kötü sezon baş­lan­gı­cı­nı yap­tır­dı. Sezon ön­ce­si üst sı­ra­lar­da boy öl­çü­şe­ce­ği­ni ön­gör­dü­ğü­müz kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz 5 haf­ta­lık tek­nik di­rek­tör Şan­sal sü­re­cin­de oy­na­nan kötü oyun ve alı­nan kötü skor­lar­la bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da per­for­mans ser­gi­le­ye­rek ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­dı ve alt sı­ra­la­ra demir attı.

 

İlk Ga­li­bi­ye­te İsmail Doğan İmzası

Şan­sal ile Şam­pi­yon­luk pa­ro­la­sıy­la baş­la­dı­ğı se­rü­ven­de ağır dar­be­ler alan kır­mı­zı si­yah­lı­lar­da yö­ne­tim daha fazla da­ya­na­ma­dan kan de­ği­şik­li­ği­ne gitti ve yeni tek­nik di­rek­tör ara­yı­şı sü­re­cin­de ge­çi­ci ola­rak ta­kı­mın ba­şı­na İsmail Doğan’ı ge­tir­di. Meh­met Şan­sal yö­ne­ti­min­de­ki kötü gi­di­şa­tı­na son ver­mek adına tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­li­ği­ne giden Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi­nin bu ham­le­si sonuç verdi. Alan­ya Kes­tels­por’a karşı İsmail Doğan ile ilk kar­şı­laş­ma­sı­na çıkan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk ga­li­bi­ye­ti­ni almış oldu.

 

Hü­se­yin Dağ Do­pin­gi

Kabus gibi geçen 5 haf­ta­nın ar­dın­dan se­zo­nun 6’ıncı haf­ta­sın­da İsmail Doğan ile biraz da olsa nefes alan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por tek­nik di­rek­tör ter­ci­hi­ni Hü­se­yin Dağ’dan yana kul­lan­dık­tan sonra deyim ye­rin­dey­se gü­ne­şi gördü. Ta­kı­mın ba­şı­na gel­dik­ten sonra önem­li iş­le­re imza atan Hü­se­yin Dağ, yö­ne­ti­min­de­ki Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’a hayat verdi. Ge­ri­de kalan 6 haf­ta­lık sü­reç­te 3’ü İsmail Doğan’a ait olmak üzere top­lam 4 puan top­la­ya­bi­len Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, Hü­se­yin Dağ ön­cü­lü­ğün­de 17 puan top­la­ya­rak ligin ilk dev­re­si­ni 9. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı. Hü­se­yin Dağ’ın gel­me­si­nin ar­dın­dan yük­se­li­şin ate­şi­ni fi­til­le­yen kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz 18 gün­lük devre ara­sın­da ek­sik­le­ri­ni gi­de­rip ikin­ci dev­re­ye daha id­di­alı baş­la­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor.

 

İlk Dev­re­nin Pa­no­ra­ma­sı

2020-2021 se­zo­nu­nun ilk bö­lü­mü­nü 5 ga­li­bi­yet 6 be­ra­ber­lik 5’te mağ­lu­bi­yet ala­rak ta­mam­la­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, rakip ka­le­le­ri 20 defa sar­sar­ken ka­le­sin­de ise 21 gol gördü.

 

Dep­las­man Gra­fi­ği Daha İyi

İlk dev­re­yi 9. Sı­ra­da bi­ti­ren kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­miz dep­las­man­da daha iyi gra­fik ser­gi­le­di. 16 maç­lık se­rü­ven­de 21 puan top­la­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por bu pu­an­la­rın 12’sini rakip sa­ha­lar­da aldı. Dep­las­man maç­la­rın­da­ki ba­şa­rı­sı açı­sın­dan bu alan­da gru­bu­nun en iyi 3’üncü ekibi olan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, rakip sa­ha­da oy­na­dı­ğı 8 kar­şı­laş­ma­da 3 ga­li­bi­yet 3 be­ra­ber­lik 2 de mağ­lu­bi­yet aldı. Dep­las­man­da 8 gol atan eki­bi­miz ka­le­sin­de 4 gol gördü. İç sa­ha­da ise 8 maçta 2 ga­li­bi­yet 3 be­ra­ber­lik 3’te mağ­lu­bi­ye­ti bu­lu­nan tem­sil­ci­miz kendi evin­de 9 puan ala­bil­di.

 

Ta­kı­mın Sko­re­ri Umut Pusat

Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’da ge­ri­de kalan 16 kar­şı­laş­ma­da en fazla gol atan isim 8 golle Umut Pusat oldu. Rakip fi­le­le­ri 8 defa sar­sa­rak ta­kı­mın hücum böl­ge­sin­de­ki et­ki­si­ni ar­tı­ran Umut Pusat, ilk dev­re­nin so­nun­da Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’un skora en çok katkı sağ­la­yan fut­bol­cu­su olmuş oldu. İşte kır­mı­zı si­yah­lı tem­sil­ci­mi­zin rakip fi­le­le­re at­tı­ğı 20 golün da­ğı­lı­mı şöyle,

Umut Pusat 8, Umut Aslan 4, Vedat Ye­şil­ka­ya 2, İbra­him Yıl­dı­rım, Nuh Aşkın, Me­te­han Andaç Özlü, To­lu­nay Yurt­se­ven, Emre Okur ve Ozan Can Dur­sun 1’er gol

 

En İstik­rar­lı­lar Umut ve Erdi

Kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da ligin ilk dev­re­si ge­ri­de ka­lır­ken mev­cut 28 ki­şi­lik kad­ro­da 26 fut­bol­cu forma şansı buldu. En fazla forma giyen isim­ler ise 16 maçın 16’ında da forma şansı bulan Umut Pusat (1425 da­ki­ka) ve Erdi Ka­sa­poğ­lu (1382 da­ki­ka) oldu. Kır­mı­zı si­yah­lı ekip­te diğer oyun­cu­la­rın da ilk devre per­for­mans­la­rı şöyle:

15 maç Emir­han Kork­maz (1049 da­ki­ka), 14 maç - Hakan Al­bay­rak (1246 da­ki­ka), Me­te­han Andaç Özlü (934 da­ki­ka), 13 maç Tugay Kır­ca­lı (1134 da­ki­ka), Erdal Pek­de­mir (1155), Nuh Aşkın (1035 da­ki­ka), Umut Aslan (820 da­ki­ka), To­lu­nay Yurt­se­ven (715 da­ki­ka), Rauf Öktem (97 da­ki­ka), 12 maç Hay­dar Deniz (804 da­ki­ka), 11 maç Taner Kah­ri­man (597 da­ki­ka), 10 maç Ozan Can Dur­sun (299 da­ki­ka), 8 maç Fehmi Ka­ra­ke­çi­li (674 da­ki­ka), Vedat Ye­şil­ka­ya (152 da­ki­ka), 7 maç Ersel Çe­tin­ka­ya (630 da­ki­ka)

Emre Okur (496 da­ki­ka), 6 maç Halil Duman (350 da­ki­ka), 5 maç İbra­him Yıl­dı­rım (382 da­ki­ka), 4 maç Hasan Ahmet Sari (200 da­ki­ka), 2 maç Mu­ham­med Fatih Doğan (136 da­ki­ka), 1 maç Hasan Basri Mest (4 da­ki­ka), Ser­tan İrkil­mez (4 da­ki­ka), Ra­ma­zan Koç (4 da­ki­ka), Bilal Özer (22 da­ki­ka)

 

En Ag­re­sif Nuh Aşkın

3.lig ekibi Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’un de­fans oyun­cu­su ve kap­ta­nı Nuh Aşkın, gör­dü­ğü kart­lar­la ilk dev­re­de ta­kım­da­ki en ag­re­sif oyun­cu­su oldu. Geç­ti­ği­miz sezon ön­ce­si Kırk­la­re­lis­por’dan trans­fer edi­len 30 ya­şın­da­ki tec­rü­be­li oyun­cu bu sezon 14 maçta 1035 da­ki­ka sa­ha­da ka­lır­ken 4 sarı, 2 de kır­mı­zı kart gördü. Ta­kım­da­ki diğer oyun­cu­la­rın 16 haf­ta­lık kart bi­lan­ço­su ise şu şe­kil­de,

Vedat Ye­şil­ka­ya 1 kır­mı­zı 2 sarı

İbra­him Yıl­dı­rım 2 sarı 1 kır­mı­zı

Hakan Al­bay­rak, Taner Kah­ri­man, Umut Pusat, Me­te­han Andaç Özlü 3 sarı

Tugay Kır­ca­lı, Erdal Pek­de­mir, Halil Duman, Emir­han Kork­maz, Rauf Öktem 2 sarı

Umut Aslan, Mu­ham­med Fatih Doğan, Ersel Çe­tin­ka­ya, Erdi Ka­sa­poğ­lu, Hay­dar Deniz, Emre Okur, Ozan Can Dur­sun 1 sarı

 

En fark­lı ga­li­bi­yet Ber­ga­ma’ya karşı

Kır­mı­zı si­yah­lı­lar bu sezon ligin ilk dev­re­sin­de en gollü ga­li­bi­ye­ti­ni kendi sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da aldı. Ligin 12’inci haf­ta­sın­da Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por’u konuk eden Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por, bu maç­tan 4-0’lık ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı. Tem­sil­ci­mi­ze ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­ler ise Umut Pusat (2), Me­te­han Andaç Özlü ve Vedat Ye­şil­ka­ya’dan geldi. En fark­lı mağ­lu­bi­ye­ti­ni kendi sa­ha­sın­da Bay­ram­pa­şas­por’a karşı 7-0’lık so­nuç­la alır­ken, en bol gollü kar­şı­laş­ma­sı ise kendi evin­de 5-3 kay­bet­ti­ği Kı­rık­ka­le Büyük Ana­do­lu maçı oldu.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı