Kupada rakiplerimiz belli oldu
Haber
23 Ekim 2020 - Cuma 18:09
 
Kupada rakiplerimiz belli oldu
Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda 3. Eleme turu eş­leş­me­le­ri belli oldu. Ad­re­na­lin yük­sek ol­du­ğu iki eleme tu­ru­nu ge­ri­sin­de bı­ra­kan Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nda açık­la­nan yeni tur prog­ra­mı­na göre tem­sil­ci­le­ri­miz Şan­lı­ur­fas­por ile Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por'un ra­kip­le­ri Süper Lig ekip­le­ri oldu.
SPOR Haberi
Kupada rakiplerimiz belli oldu

20, 21 ve 22 Ekim'de oy­na­nan Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. Eleme Tu­ru­nun ar­dın­dan he­ye­can kura çe­ki­miy­le sürdü. Tek ele­mi­nas­yon sis­te­mi­ne göre oy­na­nan ve 3 günde ta­mam­la­nan 2. Tur mü­sa­ba­ka­la­rı­nın ar­dın­dan göz­ler 3. Tura çev­ril­di. Fut­bol se­ver­le­rin il­giy­le takip et­ti­ği Tür­ki­ye Ku­pa­sı'na 2. Tur'dan yük­se­len 23 ta­kı­mın yanı sıra Süper Lig'den 7, TFF 1. Lig'den 18 ve Misli.​com 2. Lig'den 39 takım daha dahil edil­di. Ay­rı­ca 3, 4 ve 5 Kasım'da oy­nan­ma­sı plan­la­nan 3. Eleme tu­ru­nun eş­leş­me­le­ri de TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri Orhan Saka Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan kura çe­ki­miy­le be­lir­len­di. Buna göre; 2. Tur eleme mü­sa­ba­ka­la­rın­da ra­ki­bi Os­ma­ni­yes­por'a karşı al­dı­ğı 1-0'lık ga­li­bi­yet­le tur at­la­yan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ve ku­pa­ya 3. Eleme tu­run­da dahil olan Şan­lı­ur­fas­por, bu turda Süper Lig ekip­le­riy­le eş­leş­ti. top­lam 86 ta­kı­mın mü­ca­de­le ede­ce­ği 3. Eleme turu 3, 4 ve 5 Kasım'da oy­na­na­cak.

Yeni Tur İçin Ku­ra­lar Çe­kil­di
2. Eleme tu­ru­nu ge­ri­sin­de bı­ra­kan Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sın­da he­ye­can 3. Tur eleme mü­sa­ba­ka­la­rıy­la devam edecek. Top­lam 86 ta­kı­mın boy gös­te­re­ce­ği 3. Eleme tu­run­da kura çe­ki­mi ya­pıl­dı.
TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri Orhan Saka Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan kura çe­ki­mi
TFF Yö­ne­tim ve İcra Ku­ru­lu Üyesi Hamit Al­tın­top ile ku­pa­nın son şam­pi­yo­nu Trab­zons­por'un kap­tan­la­rın­dan Hamdi Aslan ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di. Kura çe­ki­mi tö­re­nin­de, Maç Plan­la­ma Mü­dü­rü Besim Yal­çın ta­ra­fın­dan tek­nik bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du. Pan­de­mi ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da kulüp tem­sil­ci­le­ri ku­ra­da yer al­ma­dı.

Hamit Al­tın­top: “Tek Maçlı Sis­tem­le Çok Ke­yif­li Kar­şı­laş­ma­lar İzle­ye­ce­ğiz”
TFF Yö­ne­tim ve İcra Ku­ru­lu Üyesi Hamit Al­tın­top, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Biz Fe­de­ras­yon ola­rak her fır­sat­ta Ku­pa­nın ne kadar de­ğer­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yo­ruz. Pan­de­mi şart­la­rı ve 42 haf­ta­lık sı­kı­şık Süper Lig fiks­tü­rün­den do­la­yı bu sezon ku­pa­da fark­lı bir for­ma­ta geçiş yap­tık. Yeni for­ma­tı alt lig­ler­de­ki ta­kım­lar iyi de­ğer­len­di­re­bi­lir. Bunun ör­nek­le­ri­ni geç­miş­te ya­şa­dık. Yine kısa yol­dan Av­ru­pa Ligi'ne ka­tı­lım müm­kün. Tek maçlı eleme sis­te­miy­le ina­nı­yo­rum ki he­ye­ca­nı, gü­zel­li­ği ve ka­li­te­si daha yük­sek maç­lar oy­na­na­cak. Çünkü her takım her maçı daha cid­di­ye ala­cak. Türk fut­bo­lu­na de­ğer­li kat­kı­lar­da bu­lu­nan ku­pa­nın spon­so­ru Zi­ra­at Ban­ka­sı'na ve ya­yın­cı­sı Turku­vaz Medya'ya te­şek­kür edi­yo­ruz. İnşal­lah ge­lecek ku­ra­lar­da tüm ku­lüp­le­ri­miz­le be­ra­ber ola­ca­ğız. Ta­kım­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Trab­zons­por'un eski Kap­ta­nı Hamdi Aslan da "Bu güzel anı siz­ler­le pay­laş­ma­ma ve­si­le olan geçen yılın şam­pi­yo­nu Trab­zons­por'a te­şek­kür edi­yo­rum. Tür­ki­ye Ku­pa­sı'nı ben her zaman Türk fut­bo­lu­nun büyük ve de­ğer­li bir ku­pa­sı ola­rak gör­mek­te­yim. 2 kez ku­pa­yı kal­dır­ma şe­re­fi­ne nail oldum. İnşal­lah bu sezon ku­pa­da güzel oyun­lar olur ve he­pi­miz keyif alı­rız. Her­ke­se ba­şa­rı­lar" diye ko­nuş­tu.

Tem­sil­ci­le­ri­mi­zin Ra­kip­le­ri Belli Oldu
TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri Orhan Saka Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ri­len kura çe­ki­mi­nin ar­dın­dan 2. Eleme tu­run­da Os­ma­ni­yes­por'u saf dışı bı­ra­kan Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ile ku­pa­ya 3. Eleme tu­run­da dahil olan Şan­lı­ur­fas­por'un ra­kip­le­ri de belli oldu. Tek maç ele­mi­nas­yon sis­te­mi­ne göre ya­pı­la­cak 3. Eleme tu­run­da Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por'a Şan­lı­ur­fas­por ise Ata­kaş Ha­tays­por'a karşı mü­ca­de­le edecek.

Tem­sil­ci­le­ri­miz Dep­las­man­da
3, 4 ve 5 Kasım'da oy­nan­ma­sı plan­la­nan 3. Eleme turu mü­sa­ba­ka­la­rın­da Süper Lig ekip­le­riy­le eş­le­şen Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ile Şan­lı­ur­fas­por, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan açık­la­nan prog­ra­ma göre ra­kip­le­ri­nin sa­ha­la­rın­da tur şans­la­rı­nı ara­ya­cak­lar.

Ta­mam­la­nan 2. Tur kar­şı­laş­ma­la­rı­nın so­nuç­la­rı ve 3. Tur eş­leş­me­le­ri ise şöyle,

2.​Tur
Be­le­di­ye Kü­tah­yas­por 1-2 Da­rı­ca Genç­ler­bir­li­ği A.Ş.
İçel İdman­yur­du Spor Ku­lü­bü 6-0 Pa­yass­por
Kar­şı­ya­ka 3-0 Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por
Ela­zığ Ka­ra­ko­çan Fut­bol Ku­lü­bü 1-2 Di­yar­be­kir Spor A.Ş.
Esen­ler Eroks­por 1-1 (pen. 7-5) Ar­na­vut­köy Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor
Kı­rık­ka­le Büyük Ana­do­lu Spor 1-1 (pen. 5-6) Düzce Spor
Ofs­por A.Ş. 0-1 Yomra Spor
Cizre Spor 2-1 Siirt İl Özel İda­re­si Spor
Nev­şe­hir Be­le­di­ye Spor 1-0 Kozan Spor Fk
1954 Kel­kit Be­le­di­yes­por 0-1 Art­vin Ho­pas­por
Muğ­las­por 1-1 (pen. 4-2) Kı­zıl­ca­bö­lüks­por
Ça­tal­cas­por 0-0 (uzt. 0-1) Şile Yıl­dızs­por
Sul­tan­bey­li Be­le­di­ye Spor 1-0 Ya­lo­vas­por
Is­par­ta 32 Spor 0-1 Alan­ya Kes­tels­por
68 Ak­sa­ray Be­le­di­ye Spor 1-1 (uzt. 3-2) Ma­lat­ya Ye­şil­yurt Be­le­di­yes­por
Te­kir­dağs­por 2-1 Si­liv­ris­por
Fet­hi­yes­por 2-1 Na­zil­li Be­le­di­yes­por
Ağrı 1970 Spor 1-2 52 Or­dus­por FK
Er­ba­as­por 0-1 Yoz­gats­por 1959 FK
Bü­yük­çek­me­ce Te­pe­cik 1-0 1877 Alem­dağ Spor
Kar­bel Ka­ra­köp­rü Be­le­di­ye Spor 1-0 Os­ma­ni­yes­por FK
Be­le­di­ye De­rin­ce Spor 3-0 Çan­ka­ya Fut­bol Ku­lü­bü
Bu­cas­por 1928 0-1 So­mas­por

3.Tur
Bod­rums­por - Niğde Ana­do­lu FK
Ma­ni­sa FK - Gü­müş­ha­ne
Adana De­mirs­por - Kes­tels­por
An­ka­ra­gü­cü - Ko­ca­elis­por
Sam­suns­por - Muğ­las­por
An­ka­ras­por - Pa­zars­por
Ada­nas­por - 68 Ak­sa­ray Be­le­di­yes­por
Fatih Ka­ra­güm­rük - Nev­şe­hir Be­le­di­yes­por
İne­göls­por - Sul­tan­bey­li Be­le­di­yes­por
İstan­buls­por - Ela­zığs­por
Al­tı­nor­du - Fet­hi­yes­por
Kah­ra­man­ma­raşs­por - So­mas­por
Bey­pi­liç Bo­lus­por - Ha­cet­te­pe
San­cak­te­pe - Serik Be­le­di­yes­por
Tar­sus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
Zon­gul­dak Kö­mürs­por - Da­rı­ca Genç­ler­bir­li­ği
Af­yons­por - Ka­ra­büks­por
Altay - 1922 Kon­yas­por
Uşaks­por - Şile Yıl­dızs­por
Ata­kaş Ha­tays­por - Şan­lı­ur­fas­por
Sa­kar­yas­por - Di­yar­be­kirs­por
Yeni Ma­lat­yas­por - Art­vin Ho­pas­por
Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por - Yoz­gats­por
Çorum FK - Eyüps­por
Ban­dır­mas­por - De­rin­ces­por
Es­ki­şe­hirs­por - Ciz­res­por
Kas­ta­mo­nus­por - Amed Spor­tif
Ba­lı­ke­sirs­por - Esen­ler Eroks­por
BB Er­zu­rums­por - Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por
An­ka­ra De­mirs­por - Mamak FK
Er­ge­ne Ve­li­me­şes­por - Ka­ra­ca­bey Be­le­di­yes­por
Sa­rı­yer - Tur­gut­lus­por
Gi­re­suns­por - Te­kir­dağs­por
Ke­çi­ören­gü­cü - Bü­yük­çek­me­ce Te­pe­ciks­por
Hes Kablo Kay­se­ris­por - Yom­ras­por
Vans­por FK - Sivas Be­le­di­yes­por
Me­ne­mens­por - Er­zin­cans­por
Tuz­las­por A.Ş. - Bay­burt Özel İdare
Üm­ra­ni­yes­por - Kırk­la­re­lis­por
Bur­sas­por - Kar­şı­ya­ka
Ak­hi­sars­por - Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por
Pen­diks­por - Düz­ces­por
He­ki­moğ­lu Trab­zon - Or­dus­por

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı