Yazı Detayı
31 Temmuz 2018 - Salı 11:35 Bu yazı 1103 kez okundu
 
Giresun'daki yaşlı hasta meselesi
Arif TOPRAK
 
 
­Dok­tor­luk da ne zor iş­miş kar­de­şim. Has­ta­yı gör­me­den ilaç yaz­san suç, has­ta­yı gör­me­den ilaç yaz­ma­san suç.
­Has­ta­yı gö­rüp ilaç yaz­dık­tan son­ra has­ta iyi­leş­me­se de ay­rı suç!
­O­lay şöy­le ge­li­şi­yor;
­Has­ta ya­kı­nı; "Has­ta­mı­za ilaç ya­zıl­ma­sı ge­re­ki­yor!"
­Dok­tor; "Has­ta­yı gör­me­den ilaç ya­za­mam."
­Has­ta ya­kı­nı; "Çok has­ta, ge­le­mi­yor."
­Dok­tor; "Gör­me­den ya­za­mam ku­su­ra bak­ma­yın."
­Ha­fif bir tar­tış­ma, bağ­rış­ma­lar, teh­dit­ler, kü­für­ler vs.
­Son­ra 82 ya­şın­da­ki has­ta ge­li­yor. Yi­ne bağ­rış­ma­lar kü­für­ler, sağ­lık­çı­la­rın üze­ri­ne yü­rü­me­ler, "siz be­nim kim ol­du­ğu­mu bi­li­yor mu­su­nuz'­lar" vs.
­Dok­tor, po­lis ça­ğı­rı­yor ve has­ta­yı ka­ra­ko­la gö­tü­rü­yor po­lis­ler. Di­re­nin­ce po­lis­ler tar­tak­lı­yor. Son­ra­sın­da kalp kri­zi ve ma­lum ölüm.
­Al­lah rah­met ey­le­sin.
­Du­rum bu.
­Bi­zim akıl­lı­la­rı­mız da ko­nu­yu bil­me­den her za­man­ki gi­bi atıp tu­tu­yor, ah­kam ke­si­yor, ca­hil­ce öne­ri­ler­de bu­lu­nu­yor.
­Yok efen­dim "Sağ­lık Ba­ka­nı is­ti­fa et­sin", "dok­tor tu­tuk­lan­sın", "po­lis idam edil­sin" "baş­kan özür di­le­sin" fa­lan fi­lan.
­Dok­to­run yap­tı­ğı yan­lış bir şey yok as­lın­da. Çün­kü has­ta­yı gör­me­den ilaç yaz­mak ka­nu­nen suç. Has­ta var mı, öl­müş mü bel­li de­ğil.
­Ne­ti­ce­de has­ta­ya ra­por çı­ka­rıp has­ta yıl­lar ön­ce öl­me­si­ne rağ­men ra­po­ru ye­ni­le­me aya­ğıy­la ha­la ma­aş alan has­ta ya­kın­la­rı, ebe­veyn­ler, ba­kı­cı­lar var, ya­lan­sa söy­le­yin.
­Has­ta ya­ta­lak ola­bi­lir, has­ta­ne­ye ge­le­me­ye­bi­lir, bu nor­mal­dir. Bu­nun için de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ev­de Ba­kım Hiz­me­ti ad­lı bi­ri­mi­ni kur­du.
­Am­bu­lans gi­dip has­ta­yı ev­de gö­rü­yor, te­da­vi­si­ni ya­pı­yor, ila­cı­nı ya­zı­yor, ge­li­yor.
­Biz­de atıp tut­ma­yı "du­yar­lı­lık" zan­ne­den ah­mak ve ca­hil in­san­lar ol­du­ğu müd­det­çe yan­lış bil­gi­nin hız­lı bir şe­kil­de ya­yıl­ma­sı nor­mal kar­şı­la­nı­yor.
­Ma­şal­lah sa­nal alem­de de her­kes du­yar­lı, her­kes bi­linç­li, her­kes hak­kı­nı hu­ku­ku­nu bi­len ve ona gö­re ya­şa­yan in­san­lar­mış gi­bi gö­rü­nü­yor.
­Di­ni ba­kış açı­sı: tak­di­ri ila­hi
­Mil­li­yet­çi ba­kış açı­sı; ke­sin pkk­lı­dır
­Sol­cu ba­kış açı­sı: hü­kü­met is­ti­fa
­Li­be­ral ba­kış açı­sı: o onun so­ru­nu
­Sa­nal ba­kış açı­sı; en doğ­ru­yu ben bi­li­rim
­Bü­rok­ra­tik ba­kış açı­sı; ge­re­ken ya­pı­la­cak­tır.
 
­Ö­len öl­dü­ğüy­le ka­lı­yor. 
 
Etiketler: Giresun'daki, yaşlı, hasta, meselesi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Mayıs 2020
İsraf, Din ve Devlet İşleri
15 Okunma.
05 Mayıs 2020
Dolar Euro ve Altın artışına dair
43 Okunma.
04 Mayıs 2020
Çocuk bayramına dair..
23 Okunma.
04 Mayıs 2020
Ücretsiz Maske Ve Derleşme Durumu
21 Okunma.
03 Mayıs 2020
Samimi bir soru;
34 Okunma.
19 Mart 2020
Çanakkale'ye dair..
645 Okunma.
16 Mart 2020
Elma kokusu / Halepçe katliamı
278 Okunma.
26 Ocak 2020
Depremlere dair...
1304 Okunma.
19 Ocak 2020
Kaybedince kıymet bilenlere..
413 Okunma.
14 Ocak 2020
Tarım cenneti!
474 Okunma.
02 Ocak 2020
Yeni yıla iki farklı bakış
581 Okunma.
08 Aralık 2019
Akılsız müslümanlık
958 Okunma.
05 Aralık 2019
Korkutarak mı öğretelim, sevdirerek mi?
481 Okunma.
03 Aralık 2019
Düşünme,
516 Okunma.
01 Aralık 2019
Kitap fuarı’nın ardından..
539 Okunma.
28 Kasım 2019
Günümüzde dindarlar
476 Okunma.
28 Kasım 2019
"Şeytana uydum"
479 Okunma.
26 Kasım 2019
Öğretmenlerimize dair
584 Okunma.
11 Kasım 2019
Atatürk
882 Okunma.
08 Kasım 2019
Yeni Urfa Eski Urfa
461 Okunma.
30 Ekim 2019
Diktatörlük, Cumhuriyet ve ben
608 Okunma.
24 Ekim 2019
Durum tespiti
646 Okunma.
18 Ekim 2019
Trump’a mektup
749 Okunma.
02 Ekim 2019
Sigara mı uyuşturucu mu ?
954 Okunma.
23 Eylül 2019
Ape Musa'ya (Musa Anter'e)
953 Okunma.
20 Eylül 2019
Ey ruh, geldiysen bi çay yap
725 Okunma.
17 Eylül 2019
Sanal dindarlık üzerine..
771 Okunma.
16 Eylül 2019
Barış nasıl gelir?
576 Okunma.
02 Eylül 2019
Memur zammı (!)
1044 Okunma.
29 Ağustos 2019
Şiiri bilmem ama hayat sokakta!
939 Okunma.
26 Ağustos 2019
Kötüyüz, bu yüzden ölüyoruz…
728 Okunma.
23 Ağustos 2019
Ekonomi ve eğitim üzerine
952 Okunma.
22 Ağustos 2019
Ateşli bir yazı
766 Okunma.
21 Ağustos 2019
Gölcük depremi üzerine
712 Okunma.
20 Ağustos 2019
Hayatınıza dair..
676 Okunma.
14 Ağustos 2019
Toplumsal hastalıklarımız
1052 Okunma.
09 Ağustos 2019
Müslümanlık ve korkaklık üzerine!
1025 Okunma.
02 Ağustos 2019
Aklıbaşında bir Dedaş yazısı!
1080 Okunma.
31 Temmuz 2019
Üniversite sınav sonuçlarına dair...
853 Okunma.
23 Temmuz 2019
Helva meselesi…
1129 Okunma.
22 Temmuz 2019
İyi mi oldu?
801 Okunma.
16 Temmuz 2019
Darbe gecesi ve sonrası için gözlemler
1085 Okunma.
13 Temmuz 2019
Toplum, iktidar ve adalet
896 Okunma.
11 Temmuz 2019
Biber ve biber gazı üzerine
938 Okunma.
10 Temmuz 2019
Doğunun zenginleri! (eleştiri/özeleştiri)
759 Okunma.
08 Temmuz 2019
Birlikteliğe ve tam bağımsız Türkiye'ye…
733 Okunma.
05 Temmuz 2019
Sivas'a dair..
932 Okunma.
04 Temmuz 2019
Göbeklitepe ve yalakalarımız!
621 Okunma.
03 Temmuz 2019
İbneliğine işte!
678 Okunma.
18 Mart 2019
Çanakkale'ye dair
4367 Okunma.
22 Ocak 2019
Milli Eğitimin İflası!
3860 Okunma.
21 Ocak 2019
Takdir ve Teşekkür Belgesi Meselesi
1070 Okunma.
15 Ocak 2019
Tarım cenneti
1217 Okunma.
03 Ocak 2019
Laf olsun poşet dolsun
1200 Okunma.
24 Aralık 2018
Uçuk kaçık hayaller
1367 Okunma.
13 Aralık 2018
Kudüs meselesi
1526 Okunma.
07 Aralık 2018
Korkutarak mı öğretelim, sevdirerek mi?
1417 Okunma.
24 Kasım 2018
Öğretmenlere dair
1862 Okunma.
14 Kasım 2018
Aday adaylarının adayları
1638 Okunma.
12 Kasım 2018
Mustafa Zahit
1271 Okunma.
03 Kasım 2018
Yeni Urfa Eski Urfa
1534 Okunma.
01 Kasım 2018
Bende siyasete soyundum
1215 Okunma.
31 Ekim 2018
Diktatörlük, cumhuriyet ve ben
1146 Okunma.
29 Ekim 2018
Evlatlarımız ölmeye devam edcek
1206 Okunma.
22 Ekim 2018
Andımıza dair..
1361 Okunma.
18 Ekim 2018
Şimdi laf zamanı
1307 Okunma.
11 Ekim 2018
Aşık dağı / Kaşmer dağı
1569 Okunma.
08 Ekim 2018
Trambüs meselesi
1244 Okunma.
02 Ekim 2018
Büyüklere masallar
1517 Okunma.
21 Eylül 2018
Ape Musa'ya (Musa Anter'e)
1416 Okunma.
20 Eylül 2018
Öylesine bir yazı
1167 Okunma.
07 Eylül 2018
Kanlı bir yazı
1267 Okunma.
29 Ağustos 2018
Şiiri bilmem ama hayat sokakta!
1321 Okunma.
28 Ağustos 2018
Uyuz sevgiliye mektuplar
1124 Okunma.
17 Ağustos 2018
Gün bizim günümüz
1245 Okunma.
13 Ağustos 2018
Toplumsal hastalılarımız
1199 Okunma.
11 Ağustos 2018
Ya istiklal ya ölüm
1104 Okunma.
08 Ağustos 2018
Yönetenler ve yönetilenler
1113 Okunma.
07 Ağustos 2018
Cahil müslümanlığın nedenleri
1248 Okunma.
04 Ağustos 2018
Müslümanlık ve korkaklık üzerine!
1203 Okunma.
02 Ağustos 2018
Dış baskılar, ekonomik haller
1255 Okunma.
01 Ağustos 2018
YKS açıklandı!
1251 Okunma.
26 Temmuz 2018
Helva meselesi
1200 Okunma.
17 Temmuz 2018
Ben başkan olsaydım..
1061 Okunma.
16 Temmuz 2018
Ben başkan olsaydım
1110 Okunma.
11 Ocak 2016
Öcalan iki mahkumdan neden kuşkulandı?
1226 Okunma.
Haber Yazılımı